اینکوترمز 2020

اینکوترمز 2020

دوشنبه ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۲

راهنمای جامع اینکوترمز ۲۰۲۰ برای تسهیل تجارت در دنیای بین الملل ، اتاق بازرگانی بین المللی ( ICC ) مجموعه ای از اصطلاحات را بنام اینکوترمز منتشر نموده است که معمولا بازرگانان بین المللی از آنها در معاملات خود استفاده می نمایند.

ضمیمه (8)

Incoterms 2020

الف) اصطلاحات حمل و نقل عمومي

مطابق اينكوترمز 2020، هفـت اصـطلاح بـراي انواع وسـيله حمـل و نقـل اعـم از زميني، هوايي، راه آهن، دريـايي، آبـراه داخلـي يـا تركيبـي از انـواع مـذكور (حمـل مركب) قابل استفاده است. اين گروه شامل:

EXW | Ex Works

FCA | Free Carrier

CPT | Carriage Paid To

CIP | Carriage and Insurance Paid To

DPU | Delivered at Place Unloaded

DAP | Delivered at Place

DDP | Delivered Duty Paid

ب) اصطلاحات حمل و نقل دريايي

در اينكــوترمز 2020 چهــار اصــطلاح بــراي حمــل و نقــل دريــايي يــا آبــراههــاي داخلي اختصاص پيدا كرده اسـت. ايـن گـروه شـامل:

FAS | Free Alongside Ship

FOB | Free On Board

CFR | Cost and Freight

CIF | Cost Insurance and Freight

EXW

Ex Works

تحويل در محل كار

تحويل کالا زماني محقق می‌شود كه فروشنده در محل خودش در اختيار خريدار قرار دهد. اين محل معمولاً كارخانـه، انبار، محل كار و امثال آن در كشور مبدأ اسـت. فروشـنده می‌تواند در بارگيري به خريدار كمك كند، اما وظيفه بارگيري به عهده خريـدار اسـت مگـر اينكـه خلاف آن شرط شده باشد. مســئوليت بارگیری در صورت معیوب شدن کالا بــه عهــده خريدار خواهد بود. دراین روش مجوزهاي صادرات بر عهده خریدار است. ممکن است به هر دلیل خریدار نتواند مجوزهای صادراتی را اخذ نماید به اين جهت بانك مركـزي ايران خريد به صورت EXW را مشروع به اخذ مجوز صادرات توسط فروشنده كرده است. فروشنده هيچ تعهدي در زمينه حمل كالا يا بيمه آن ندارد و كليه اين وظايف به عهده خريدار است. فروشنده موظف است كالا را در محل مشخص شده در اختيار خريدار قرار دهد و خريدار موظف است كالاها را در آن محل تحويل بگيرد. تا زمان تحويل كالا به خريدار كليـه مخـاطرات كـالا و هزينـههاي مربـوط بـه عهـده فروشنده و از آن به بعد، به خريدار منتقل می‌شود. در اين اصطلاح همچنين وظيفـه بازرسـي از كـالا و پرداخـت هزينـه مربوط به عهده خريدار اسـت. از ايـن اصـطلاح نیز می‌توان بـراي خريـد و فروشهاي داخلي استفاده كرد.

FCA

Free Carrier

تحويل به متصدي حمل و نقل

در این روش فروشـنده ضـمن اخـذ مجـوز صادرات و پرداخت هزینه‌های مربوطه، كالا را در محل مـورد توافـق قـرار گرفتـه شـده بـه متصـدي حمـل و نقـل تحويل می‌نماید. اين محل می‌تواند محل كار فروشنده، پايانه باربري، فرودگاه، ايستگاه قطار و يا بندري در كشور مبدأ باشد. چنانچه محل كـار فروشـنده بـه عنـوان محل تحويل معين شده باشـد، فروشـنده مسـئول بـارگيري روي وسیله‌هایی اسـت كـه خريدار جهت حمل به محل ارسال نموده است، ولـي اگـر محـل تحويـل در جـاي ديگري باشد، فروشنده مسئول بارگيري نيست و تحويل زماني واقع می‌شود كه كـالا روي وسيله نقليه ارسالي توسط فروشنده در محل مقرر در اختيار خريدار يا متصـدي حمل وي قرار داده شود. اين اصطلاح را می‌توان براي حمل و نقـل زمينـي، هـوايي، راه آهن، دريايي، آبراه داخلي يا تركيبي از انواع مذكور (حمل مركب) استفاده كرد. در اصطلا FCA، وظيفـه اخـذ مجـوز صـادرات، انجـام تشـريفات مربـوط و پرداخت عوارض و مالياتهاي صادرات بـه عهـده فروشـنده اسـت.

فروشنده هيچ تعهدي در زمينه حمل كالا يا بيمه آن از محل مقرر ندارد و كليه اين وظايف به عهده خريـدار اسـت. بـا وجـود ايـن، اگـر خريدار تقاضا و يا عرف تجاري چنين مقـرر نمايـد و در مهلـت مقتضـي خـلاف آن توسط خريدار مقرر نشده باشد، فروشنده می‌تواند به هزينه خريـدار نسـبت بـه انعقـاد قرارداد حمل اقدام نمايد. تـا زمـان تحويل كالا به خريدار كليه مخاطرات كالا و هزینه‌های مربوط، به عهده فروشـنده و از آن به بعد به خريدار منتقل می‌شود. در اين اصطلاح همچنين وظيفه بازرسي از كالا و پرداخت هزينـه مربـوط بـه عهده خريدار است. فروشنده موظف است به هزينه خريـدار اسـنادي مبنـي بـر اينكـه كالاها به متصدي حمل تحويل شده است، به وي ارائه نمايد.

CPT

Carriage Paid To

كرايه حمل پرداخت شده تا

این روش براي هر نوع حمل زمينـي، هـوايي، راه آهـن و حتي دريايي و يا مركب قابل استفاده است. زماني تحويـل محقـق می‌شود كه فروشنده ضمن اخـذ مجـوز صـادرات و پرداخـت هزینه‌های مربـوط، كـالا را در فرودگاه، ترمينال باربري، ايستگاه راه آهن، بندر و امثال آن به اولين متصدي حمـل و نقل (باربري) در كشور مبدأ تحويل نمايد. فروشنده موظف اسـت قـرارداد حمـل تـا مقصد را نيز به نحوي كه بعد از اصطلاح ذكر شده است، منعقـد نمايـد و هزینه‌های حمل را متقبل شود. وظيفـه اخـذ مجـوز صـادرات، انجـام تشـريفات مربـوط و پرداخت عوارض و مالياتهاي صادرات بـه عهـده فروشـنده اسـت. زماني كه كـالا بـه اولـين متصـدي حمـل و نقل تحويل می‌شود، كليه مخاطرات و ريسك كالابه خريدار منتقل می‌شود. بنـابراين اگر كالا قبل از تحويل به اولين متصدي حمل و نقل دچار آسيب يا تلف شود، كليـه خسارات وارده به كالا به عهده فروشـنده اسـت و اگـر خسـارت پـس از تحويـل بـه متصدي حمل و نقل ايجاد شود، به عهده خريدار است. در اين اصطلاح وظيفه بازرسي از كالا و پرداخـت هزينـه مربـوطه بـه عهده خريدار است. فروشنده موظف است به هزينه خريـدار اسـنادي را بـه وي ارائـه نمايد تا بر اين دلالت كند كه كالاها به متصدي حمل و نقل تحويـل شـده اسـت. در اين اصطلاح همچنين هزينه بارگيري در محـل مبـدأ بـه عهـده فروشـنده اسـت ولـي هزینه‌های تخليه در مقصد در صورتي به عهده فروشنده است كـه بخشـي از قـرارداد حمل باشد.

CIP

Carriage and Insurance Paid To

كرايه حمل و بيمه پرداخت شده تا

اصطلاحي است كه براي هر نـوع حمـل زميني، هوايي، راه آهن و دريـايي و يـا مركـب قابـل اسـتفاده اسـت. زمـاني تحويل محقق می‌شود كه فروشنده ضمن اخذ مجوز صادرات و پرداخـت هزینه‌های مربوطه، كالا را در فرودگاه، ترمينال بـاربري، ايسـتگاه راه آهـن، بنـدر و امثـال آن بـه اولين متصدي حمل و نقل در كشور مبدأ تحويل نمايـد. فروشـنده موظـف است قرارداد حمل را تا محلي كه در مقصد توافق شده، منعقد و هزينـههاي حمـل را پراخت كند. فروشنده موظف است كـالا را تـا محـل مـورد نظـر در كشـور مقصد به هزينه خود بيمه كند. در واقـع قيمـت CIP شـامل قيمـت خـود كـالا، هزينـه حمل و بيمه آن تا مقصد است. وظيفـه اخـذ مجـوز صـادرات، انجـام تشـريفات مربـوط و پرداخت عوارض و مالياتهاي صادرات بـه عهـده فروشـنده اسـت. زماني كه كالا به اولـين متصدي حمل و نقل در كشور مبدأ تحويل می‌شود، كليه مخاطرات و ريسـك كـالا به خريدار منتقل می‌شود. بنابراين اگر كالا قبل از تحويل به اولـين متصـدي حمـل و نقل دچار آسيب يا تلف شود، كليه خسارات وارده به كالا به عهده فروشنده اسـت و اگر خسارت پس از تحويل به متصدي حمل و نقـل ايجـاد شـود، بـه عهـده خريـدار است. در اين اصطلاح همچنين وظيفه بازرسي از كالا و پرداخـت هزينـه مربـوط بـه عهده خريدار است. فروشنده موظف است به هزينه خريـدار اسـنادي را بـه وي ارائـه نمايد تا بر اين دلالت كند كه كالاها به متصدي حمل و نقل تحويـل شـده اسـت. در اين اصطلاح همچنين هزينه بارگيري در محـل مبـدأ بـه عهـده فروشـنده اسـت ولـي هزینه‌های تخليه در مقصد در صورتي به عهده فروشنده است كـه بخشـي از قـرارداد حمل باشد.

DPU

Delivered at Place Unloaded

تحويل در محل تخليه شده

فروشنده با اخذ مجوز صادرات و پرداخت هزینه‌های مربوط، كالا را در محل مقرر در كشـور مقصـد، تخليـه شـده در اختيـار خريـدار يـا نماينده وي (متصدي حمل و نقل) قرار می‌دهد. وظيفه تخليه كالا از وسيله نقليه ارسـالي در پایانه به عهده فروشنده است، ولي بـارگيري مجـدد آن يـا انتقـال آن بـه وسـيله نقليه ديگر به عهده خريدار خواهد بود. منظور از پايانـه در ايـن اصـطلاح شامل اسكله، محوطه و انبار كانتينرها و يا ترمينال بـاربري زمينـي، هـوايي و راهآهـن است. این روش براي هرگونه حمل از جمله حمل هوايي، زميني، راه آهـن، دريـايي و يـا حمل مركب یعنی مانند اینکه ابتدا با كشتي و سپس از طريق كاميون به ترمينال مـورد نظر برسد، مناسب است.

در اين اصطلاح فروشنده موظف است بـه هزينه و ريسك خود كالا را تا محل مورد نظر حمل كند و در آنجا تخليه نمايـد و از زماني كه كالا تخليـه شـده در اختيـار خريـدار يـا نماينـده وي قـرار می‌گیرد، كليـه مخاطرات و ريسك كالا به خريدار منتقل می‌شود. در اين اصطلاح همچنين وظيفه بازرسي از كالا و پرداخـت هزينـه مربـوط بـه عهده خريدار است. فروشنده موظف است به هزينه خريـدار اسـنادي را بـه وي ارائـه نمايد تا بر اين دلالت كند كه كالاها به متصدي حمل و نقل تحويـل شـده اسـت. در اين اصطلاح هزينه تخليه در محل از وسيله نقليه ارسالي به عهده فروشنده است ولـي بارگيري مجدد آن يا ارسال آن به جاي ديگر به عهده خريدار است. چنانچه خريدار تمايل داشته باشد كه فروشنده وظيفه بارگيري مجدد و ارسـال آن را بـه محـل مـورد نظر خريدار انجام دهـد، در ايـن صـورت بهتـر اسـت از اصـطلاحات DAP يـا DDP استفاده شود.

DAP

Delivered at Place

تحويل در محل

اخــذ مجــوز صــادرات وپرداخــت هزینه‌های مربـوطه بر عهده فروشــنده است، و كـالا توسط فروشنده در محـل مقـرر روي وسـيله نقليـه در اختيـار خريـدار يـا نماينده وي (متصدي حمل و نقل) قرار می‌دهد. وظيفه تخليه كالا از وسيله نقليه يا انتقال آن به وسيله نقليه ديگر به عهده خريدار اسـت. محـل مقـرر یعنی بندر يا هر محل ديگري در كشور مقصد که باید مشخص گردد. ايـن اصـطلاح بـراي هـر گونـه حمل از جمله حمل هوايي، زميني، راه آهن، دريايي و يـا حمـل مركـب یعنی مانند اینکه كالا ابتدا با كشتي و سپس از طريق كـاميون يـا راه آهـن بـه محـل مـورد نظـربرسـد، مناسب است. در ايـن اصـطلاح وظيفـه اخـذ مجـوز صـادرات، انجـام تشـريفات مربـوطه و پرداخت عوارض و مالياتهاي صادرات بـه عهـده فروشـنده اسـت. فروشنده موظف اسـت بـه هزينـه و ريسك خود كالا را تا محل مورد نظر حمل كنـد و از زمـاني كـه كـالا روي وسـيله نقليه در اختيار خريدار يا نماينده وي قرار می‌گیرد، كليه مخاطرات و ريسك كالا به خريدار منتقل می‌شود. براي اينكه خريدار بتواند ترتيبات لازم جهت دريافت كالا را انجام دهـد، فروشنده موظف است به اندازه كافي از قبل، زمان و نحوه ارسـال كـالا را بـه اطـلاع خريدار برساند. وظيفه بازرسي از كالا و پرداخـت هزينـه مربـوط بـه عهده خريدار است. فروشنده موظف است به هزينه خريـدار اسـنادي را بـه وي ارائـه نمايد تا دلالت بر اين كند كه كالاها به متصدي حمل و نقل تحويـل شـده اسـت. در اين اصطلاح همچنين هزينه و مسئوليت تخليه از وسيله نقليـه ارسـالي در محـل مـورد نظر يا بارگيري مجدد آن در صورت نياز به عهده خريـدار می‌باشد و خريـدار كليـه مخاطرات تخليه و بارگيري مجدد را تقبل می‌کند.

DDP

Delivered Duty Paid

تحويل با پرداخت عوارض

 اخذ مجوز صادرات و پرداخت هزینه‌های مربـوطه بر عهده فروشنده است. فروشنده كالا را روي وسيله نقليه در محل مورد توافق در مقصد در اختيار خريدار قرار می‌دهد و كليه تشـريفات گمركـي مربـوط بـه صـادرات و واردات را انجـام داده و هزینه‌های گمركي متعلقه را پرداخت می‌کند. وظيفه تخليه كالا از وسيله نقليه در مقصد و هزينـه و ريسك آن به عهده خريدار است، مگر خلاف آن در قرارداد شرط شـده باشـد. ايـن اصطلاح براي هر نوع حمل هوايي، زميني، راه آهن، دريايي يا مركب مناسب است. در اصطلاح DDP، وظيفـه اخـذ مجـوز صـادرات، انجـام تشـريفات مربـوط و پرداخت عوارض و مالياتهاي صادرات بـه عهـده فروشـنده اسـت. فروشـنده موظـف اسـت بـه هزينه و ريسك خود كالا را تا مقصد حمل كند و براي حفظ منافع خـود آن را بيمـه نمايــد و كليــه تشــريفات گمركــي مربــوط بــه صــادرات و واردات را انجــام داده و هزینه‌ها و عوارض را نيز پرداخت نمايد. از زماني كه كالا روي وسيله نقليه در محـل مورد نظر در كشور مقصد در اختيار خريدار قرار می‌گیرد، كليه مخاطرات و ريسك كالا به خريدار منتقل می‌شود. براي اينكه خريدار بتواند ترتيبـات لازم جهـت دريافـت كـالا را انجـام دهـد، فروشنده موظف است به اندازه كافي زمان و نحوه ارسـال كـالا را از قبـل بـه اطـلاع خريدار برساند. در اين اصطلاح همچنين وظيفـه بازرسـي از كـالا و پرداخـت هزينـه مربوط به عهده خريدار است. فروشنده موظف است به هزينه خريـدار اسـنادي را بـه وي ارائه نمايد تا بر اين دلالت كند كه كالاها به متصدي حمل و نقـل تحويـل شـده اسـت. در ايـن اصـطلاح همچنـين هزينـه تخليـه از وسـيله حمـل در محـل مقصـد و مخاطرات آن به عهده خريدار است.

FAS

Free Alongside Ship

تحويل در كنار كشتي

این اصلاح تجاري تنها براي حمل و نقل دريايي و آبراههاي داخلي اختصاص پيدا كرده است. اخذ مجوز صادرات و پرداخـت هزینه‌های مربوطه بر عهده فروشنده است و كالا را در بندري كه خريدار معرفي كرده در كنار كشتي به متصدي حمل و نقل (باربري) می‌بایست تحويل نمايد. منظور از كنار كشتي محلي است كه در بنـدر مبـدأ بـراي تجميـع كالاها و آماده كردن آنها جهت حمل با كشتي اختصاص پيدا كرده است تا پس از تكميل بار، بارگيري انجام شود. وظيفـه اخـذ مجـوز صـادرات، انجـام تشـريفات مربـوط و پرداخت عوارض و مالياتهاي صادرات بـه عهـده فروشـنده اسـت. فروشـنده هـيچ تعهـدي در زمينه حمل كالا يا بيمه آن از محل مقرر ندارد و كليه اين وظايف بـه عهـده خريـدار است با وجود اين، اگر خريـدار يـا عـرف تجـاري چنـين تقاضـا نمايـد و در مهلـت مقتضي خلاف آن توسـط خريـدار مقـرر نشـده باشـد، فروشـنده می‌تواند بـه هزينـه خريدار نسبت به انعقاد قرارداد حمل اقدام نمايد.

خريدار نيز موظف اسـت كالاهـا را در محـل مقـرر تحويـل بگيـرد. تـا زمـان تحويل كالا به خريدار، كليه مخاطرات كالا و هزینه‌های مربوطه به عهده فروشـنده و از آن به بعد به خريدار منتقل می‌شود. بـراي اينكه خريدار بتوانـد ترتيبـات لازم جهـت تحويـل كـالا و حمـل آن را انجـام دهـد، فروشنده موظف است بـه انـدازه كـافي از قبـل، زمـان و مكـان تحويـل را بـه اطـلاع خريدار برساند. در اين اصطلاح همچنين وظيفـه بازرسـي از كـالا و پرداخـت هزينـه مربــوط بــه عهــده خريــدار اســت. فروشــنده موظــف اســت بــه هزينــه خريــدار اسنادي را به وي ارائه نمايد مبني بر اينكه كالاها به متصدي حمل و نقل تحويل شده است. در اين اصطلاح هزينه بارگيري در كشتي بـه عهـده خريـدار اسـت و چنانچـه كشتي در بارگيري دچار تأخير شود و در اين اثنا كالا خسارت ببيند، خسارات وارده به عهده خريدار است.

FOB

Free On Board

تحويل روي عرشه كشتي

يكي از متعارف‌ترین روش‌های خريد كالا ای روش است كه از طريق كشتي حمل می‌شود. اخذ مجوز صادرات و پرداخـت هزینه‌های مربـوطه بر عهده فروشنده است. فروشنده كـالا را در بنـدر مبدأ روي عرشه كشتي كه خريدار معرفي كرده بـه متصـدي حمـل و نقـل تحويل می‌نماید. اين اصطلاح تنها براي حمل و نقل دريايي و آبراههاي داخلي مناسب است. فروشـنده هـيچ تعهـدي در زمينه حمل كالا يا بيمه آن از محل مقرر ندارد و كليه اين وظايف بـه عهـده خريـدار می‌باشد. با وجود اين، اگر خريدار تقاضا كند يا عرف تجاري چنين مقرر نمايد و در مهلت مقتضي خلاف آن توسط خريدار مقرر نشده باشد، فروشنده می‌تواند به هزينـه خريدار نسبت به انعقاد قرارداد حمل اقدام نمايد. خريدار نيز موظف اسـت كالاهـا را در محـل مقـرر تحويـل بگيـرد. تـا زمـان قرارگرفتن كالا روي عرشه كشتي كليه مخاطرات كالا و هزینه‌های مربوط بـه عهـده فروشنده و از آن زمان به بعد به خريـدار منتقـل می‌شود. وظيفه بازرسي از كالا و پرداخت هزينه مربوط به عهده خريدار است. فروشنده موظف است به هزينه خريدار اسنادي را به وي ارائه نمايد مبني بر اينكه كالاها به متصدي حمل و نقل تحويل شده است. در اين اصطلاح هزينه بـارگيري كـالا و قـراردادن آن روي عرشـه كشـتي در بندر مبدأ به عهده فروشنده است و چنانچه كشتي در بارگيري دچار تأخير شود و در اين اثنا كالا خسارت ببيند، خسارات وارده به عهده فروشنده است.

CFR

Cost and Freight

هزينه و كرايه حمل

 اخــذ مجــوز صــادرات و پرداخــت هزینه‌های مربـوطه بر عهده فروشــنده است. فروشنده كـالا را در بنـدر مبـدأ و روي عرشـه كشـتي كـه خريـدار معرفـي كـرده بـه متصـدي حمـل و نقـل (بـاربري) تحويـل می‌نماید. فروشـنده موظـف اسـت قـرارداد حمـل تـا بنـدر مقصـد را منعقـد نمـوده و هزینه‌های حمل را متقبل گردد. اين اصطلاح تنها براي حمل و نقل دريايي و آبراه‌های داخلي مناسب است. وظيفـه اخـذ مجـوز صـادرات، انجـام تشـريفات مربـوط و پرداخت عوارض و مالياتهاي صادرات بـه عهـده فروشـنده اسـت. با اينكه در اين اصطلاح فروشنده موظف است به هزينـه خـود ترتيبات حمل كالا تا بندر مقصد را فراهم نمايد، زماني كه كـالا روي عرشـه كشـتي در بندر مبدأ قرار داده می‌شود، كليـه مخـاطرات و ريسـك كـالا بـه خريـدار منتقـل می‌شود. بنـابراين اگـر كـالا قبـل از قرارگـرفتن روي عرشـه كشـتي دچـار آسـيب يا تلف شود، كليه خسارات وارده به كالا بـه عهـده فروشـنده اسـت و اگـر خسـارت پس از قرارگـرفتن روي عرشـه كشـتي ايجـاد شـود، بـه عهـده خريـدار اسـت، مگـر زمان انتقال ريسك به خريدار به نحـو ديگـري بـين طـرفين توافـق شـده باشـد. بـراي اينكه خريدار بتواند ترتيبات لازم جهت تحويل كالا و حمل مجدد آن را انجام دهد، فروشنده موظف است بـه انـدازه كـافي از قبـل، زمـان و مكـان تحويـل را بـه اطـلاع خريدار برساند. در اين اصطلاح همچنين وظيفه بازرسي از كالا و پرداخـت هزينـه مربـوط بـه عهده خريدار است. فروشنده موظف است به هزينه خريـدار اسـنادي كـه دلالـت بـر تحويل كالاها به متصدي حمل می‌کند را به وي تسليم نمايد. در اين اصطلاح هزينـه بارگيري كالا و قراردادن آن روي عرشه كشتي در بندر مبدأ به عهده فروشنده اسـت و چنانچه كشتي در بارگيري دچـار تـأخير شـود و در ايـن اثنـا كـالا خسـارت ببينـد، خسارات وارده به عهده فروشنده است.

CIF

Cost Insurance and Freight

هزينه، كرايه حمل و بيمه

اخذ مجوز صادرات و پرداخـت هزینه‌های مربـوطه بر عهده فروشنده است. فروشنده كـالا را در بنـدر مبدأ و روي عرشه كشتي كه خريدار معرفي كرده به متصدي حمل و نقـل (بـاربري) تحويل می‌نماید. فروشنده موظف است قرارداد حمل تا بندر مقصد را در محلی که مققر شده منعقد و هزینه‌های آن را متقبل شود. فروشـنده همچنـين موظف است كالا را تا بندر مقصد به هزينه خود بيمه كند. در واقع، قيمت CIF شامل قيمت خود كالا و هزینه‌های حمل و بيمه آن تا مقصد است. اين اصطلاح تنها براي حمـل و نقل دريايي و آبراههاي داخلي است. وظيفـه اخـذ مجـوز صـادرات، انجـام تشـريفات مربـوط و پرداخت عوارض و مالياتهاي صادرات بـه عهـده فروشـنده اسـت. در حالیکه در ايـن اصـطلاح فروشـنده موظـف اسـت به هزينه خود ترتيبات حمل و بيمه كالا را تـا بنـدر مقصـد فـراهم نمايـد، زمـاني كـه كالا روي عرشه كشتي در بندر مبدأ قرار می‌گیرد كليـه مخـاطرات و ريسـك كـالا به خريدار منتقل می‌شود. براي اينكه خريدار بتواند ترتيبات لازم جهت تحويل كالا و حمـل مجـدد آن را انجام دهد، فروشنده موظف است به اندازه كافي از قبل، زمان و مكان تحويـل را از قبل به اطلاع خريدار برساند. وظيفه بازرسي از كالا و پرداخـت هزينـه مربـوط بـه عهده خريدار است. فروشنده موظف است به هزينه خريـدار اسـنادي كـه دلالـت بـر تحويل كالاها به متصـدي حمـل دارد، بـه وي تسـليم كنـد. در ايـن اصـطلاح هزينـه بارگيري كالا و قراردادن آن روي عرشه كشتي در بندر مبدأ به عهده فروشنده اسـت و چنانچه كشتي در بارگيري دچـار تـأخير شـود و در ايـن اثنـا كـالا خسـارت ببينـد، خسارات وارده به عهده فروشنده می‌باشد.

نظر خود را بگذارید