نگاه حقوقی برای شروع یک استار ت آپ موفق ( از ایده تا عمل )

نگاه حقوقی برای شروع یک استار ت آپ موفق ( از ایده تا عمل )

دوشنبه ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۲

نگاه حقوقی برای شروع یک استار ت آپ موفق ( از ایده تا عمل )

نگاه حقوقی برای شروع یک استار ت آپ موفق ( از ایده تا عمل )

 

1. آگاهی از محدودیت ها و روشهای حمایت قانونی ایده ها، اختراعات و محصولات فکری فرد یا تیم استارت آپی

2. نحوه حفظ اطلاعات محرمانه توسط هر یک از اعضای تیم استارت آپی

3. تعیین تعهدات، میزان اثر گذاری و آورده هر یک از اعضاء تیم استارت آپ برای شفافیت در کسب منافع آتی

4. نحوه صحیح عقد قرارداد استارت آپ ها با  شتاب دهنده ها

5. آگاهی از شرایط تجاری سازی اثر از جمله سرمایه گذاری، فروش، مشارکت، لیسانس و ...

 

نظر خود را بگذارید