مهمترین معایب رایج در تنظیم  قرارداد های بین المللی

مهمترین معایب رایج در تنظیم قرارداد های بین المللی

چهارشنبه ۵ مهر ماه ۱۴۰۲

مهمترین معایب رایج در تنظیم قرارداد های بین المللی که عدم رعایت و دقت در آنها بیشتر از دیگر موارد است.

مهمترین معایب رایج در تنظیم

قرارداد های بین المللی

 

1. . عدم شناخت انواع قرارداد ها و مقررات حاکم بر آنها

2. . عدم آگاهی از مقررات و قوانین مرتبط با قرارداد اصلی (مانند قواعد اینکو ترمز، قوانین نقل و انتقالات ارزی، حقوق مالکیت فکری و ...)

3. . نقص در بیان شفاف و کامل موضوع قرارداد

4. . عدم شفافیت بین تاریخ انعقاد، تارخ شروع و پایان قرارداد

5. . عدم شفافیت در نحوه  و زمان دقیق پرداخت ها

6. . عدم نگارش بعضی از شروطی که بطور شفاهی مذاکره شده است

7. . عدم برقراری ارتباط متناسب بین تعهدات مندرج

8. . عدم پیش بینی تضمین های لازم  در اجرای مفاد قرارداد

9. . عدم تعیین شیوه های مناسب رسیدگی به حل و فصل اختلاف

10. .  عدم  آگاهی در تعیین قانون حاکم

11. .  عدم پیش بینی شروط تعدیل کننده

12. . استفاده از مصادیق نادرست در بند فورس ماژور

13. . عدم رعایت دستور زبان انگلیسی حقوقی در متون قراردادها

 

نظر خود را بگذارید