مهمترین معایب رایج در تنظیم  قرارداد های بین المللی

مهمترین معایب رایج در تنظیم قرارداد های بین المللی

شنبه ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۱

مهمترین معایب رایج در تنظیم قرارداد های بین المللی که عدم رعایت و دقت در آنها بیشتر از دیگر موارد است.

مهمترین معایب رایج در تنظیم

قرارداد های بین المللی

 

1. . عدم شناخت انواع قرارداد ها و مقررات حاکم بر آنها

2. . عدم آگاهی از مقررات و قوانین مرتبط با قرارداد اصلی (مانند قواعد اینکو ترمز، قوانین نقل و انتقالات ارزی، حقوق مالکیت فکری و ...)

3. . نقص در بیان شفاف و کامل موضوع قرارداد

4. . عدم شفافیت بین تاریخ انعقاد، تارخ شروع و پایان قرارداد

5. . عدم شفافیت در نحوه  و زمان دقیق پرداخت ها

6. . عدم نگارش بعضی از شروطی که بطور شفاهی مذاکره شده است

7. . عدم برقراری ارتباط متناسب بین تعهدات مندرج

8. . عدم پیش بینی تضمین های لازم  در اجرای مفاد قرارداد

9. . عدم تعیین شیوه های مناسب رسیدگی به حل و فصل اختلاف

10. .  عدم  آگاهی در تعیین قانون حاکم

11. .  عدم پیش بینی شروط تعدیل کننده

12. . استفاده از مصادیق نادرست در بند فورس ماژور

13. . عدم رعایت دستور زبان انگلیسی حقوقی در متون قراردادها

 

نظر خود را بگذارید